RS 2

5)9 HÄLSINGELAGEN OCH DESS TEXTHISTOKIA 116 Don iTirej^åondo frinnställningon har avsoti alt uppvisa, iirkohiskop Olof har rodii,H'ral Hälsinifolai^on ocdi all ood. Tps. B 49 är ott av en dansk skrivare fiir ärkeliiskopen utskrivit redaklionsexeinplar. Om lieskailenheten av de avskrifter av den sålunda av ärkeliiskop Olof redii,'erade Ilälsini^elagen, som vi vela hava i^jorls 1’ör lai^männen i de olika bygderna av ärkestilfels vidsträckta norra del, är tViga bekant uliiver del. som redan meddelats i del fiiregående. Det framgår emellertid av Hultmans språkliga undersökning av texten i cod. I ps. B 45) och i 1()09 års edition, att man har att xi.n 1‘llor skolat liäinlas från Lpplioidslagon. l)i'ro eniollerlid onligt min lanko icke (l;ir])å, alt eod. l’]>s. H 41) :ir en dålig avskrift, idan diirpå, all den ;ir ett arl)elsexeinplar, som i fiiljande avskrifter eller renskrifter kunnat kompletteras (om och d;ir så hehiivis). Så har jii oekså skett i de en gång existerande, men sedan liinge fiirsvnnna Helsingelagsawskrifter. som iiro omtalade i den fiiregående framstiillningen. Men dessa yngre handskrifter kunna oekså n])pvisa egna felaktigheter, gotltyekliga eller avsiktliga, .\kterna från gränsrannsakningen 1.474 iiro i detta hiinseende n])|)lysande. 1 sin iildsla n|)pnåeliga form iir lliilsingfdagen tillkommen genom en av iirkehiskop Olof Hjiirnsson dirigerad verksamhet. Dess hemligheter iiro kanske ieke alla iinnii avlyssnade. I'M), hiinvisar jag till vad jag anfört i Historisk tidskrift, .\rg. 7.”) (11).').')). s. .')‘J .')4. .Auniaim). som \id många lillfiilh-n hehandlal del gamla Iliilsingland, eod. l’[)s. H 41) har iiven berört frågan om Hiilsingelagens tillblivelse. Så siiger han i sill arbete Oljohergel oeh l.adngårdsgiirde (Sthni 11)24). s. 110: ». . . hiilsingelagen, som i sitt l)evarade skiek snarast hiirrör från Nöle))org.sfredens deeenninm» oeh i sin [Översikt av 1 liilsinglands oeh Giistriklandsj Historia (i .Svenska '1'nristförenings Hesehandhöeker. ;44, Sthm 1928), s. 44; ». . . den kraftfulle iirkehiskop Olof; siikerligen ])å hans initiativ var del, som hiilsingelagen upj)- tecknades i sin slutgiltiga form». Inga argument hava av '.\hnhind framförts för all bevisa dessa uttalanden (»snarast» oeh »siikerligen»), således ieke heller den bevisning, som föreligger i denna vår framsliillning. som utarbetats oberoende av .\hnhmd. i 1 1 ii g g. 1'ill stndiinn av .\hnlund.s framsliillning i .liimtlands oeh Hiirjedalens historia. 1 (11)4.S) visar, alt denne författare då iinnu ieke har någon kiinnedom om innebörden av det iirkehiskop Olof Hjörnsson tillagda hedi-rsepitelel s(if)ien.s. vilken Jag framlade i min samtidigt (1948) utkomna faesimileedition av Ilelsingelagen enligt eod. l'ps. B 49 oeh sedan vidare idveeklade oeh motiverade i .Nordisk tidskrift fiir hok- oeh hil)lioleksviiseu, .\rg. 88 (19.'>1|. s. 1 -4. Den av mig liimnade bevisningen kallar Ståhle i festskriften till hilias Wessén 1.') a|)ril 19,74. s. 210 »en intressant oeh l)e.stiekande (!) argumentering»; följande år (195.71 heter det från samma liåll (i Ny lllnslrerad svensk litteraturhistoria. 1. s. 4.7): »Hiilsingelagen. som man (!) siikerligen med rätta anser lia tillkommit i)å initiativ av Olov BJcirnsson».

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=