RB 71 vol1

kapitel 1. inledning 65 above and behind the majesty of positive law”.170 Det var snarare så att folkrätten, åtminstone den del av den som berörde enskildas beskydd av densamma, hade så mycket att göra med sedvanan, humanitetens lagar och det allmänna samvetet, att åtminstone den delen av folkrätten gick hand i hand med naturrätten: ”Thus International Law (or at least that special part of it) and Natural Law join hands.”171 Neil Duxbury har formulerat Lord Wrights angreppssätt som att ”natural law principles are embedded in the positive legal order”.172 I förlängningen, i samband med att internationell rätt inte bara genom EKMRutan också genomEU-rätten, i många länder blandats med den nationalstatliga rätten, har rättsordningen som helhet åter blivit diversifierad. EKMR:s förhållande till nationell rätt ibland annat Norden har på 1980talet beskrivits just på detta sätt, nämligen att det rådde ”great confusion [---] as to this instrument’s exact status within the internal legal hierarchy”.173 Detta berodde givetvis på att det nationalstatliga tänkesättet krävde att EKMRkunde placeras in i hierarkin, och det äldre sättet att se på rätten fanns inte i beredskap eller ansågs förvirrat i sig självt. När normhierarkin skulle samexistera med en rättskälla som inte lät sig placeras in i hierarkin, uppstod problem. Regina Ogorek har vad gäller de tyska 1800-talsdomarna analyserat deras attityd med hjälp av de redan nämnda begreppen Richterkönig och Subsumtionsautomat.174 En Subsumtionsautomat är starkt bunden till konstitutionen och den skrivna lagen och subsumerar logiskt och mekaniskt lagens ord på enskilda fall. Mot en sådan domartyp kan anföras både att domarens eget ansvar förringas och att lagregleringen kan vara ofullständig och otillräcklig och måste utfyllas, varvid enkel subsumtion inte är tillräcklig. Den andra 170 Wright 1947 s. 804. 171 Wright 1947 s. 804. 172 Neil Duxbury, ”Lord Wright and Innovative Traditionalism” i University of Toronto Law Journal, vol. 59, 2009, s. 265-339 på s. 339. 173 Andrew Z. Drzemczewski, European Human Rights Convention in Domestic Law. A Comparative Study, Oxford 1983, s. 190. 174 Regina Ogorek, Richterkönig oder Subsumtionsautomat. Zur Justiztheorie im 19. Jahrhundert, (Frankfurt amMain 1986), nytryck i Aufklärung über Justiz. Abhandlungen und Rezensionen, bd 2, Frankfurt am Main 2008 (cit. 2008:2), s. 1-8. Domarkulturella förändringar i rättshistorisk analys Domarkultur och domarattityder

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=