RB 71 vol1

kapitel 1. inledning 43 jämförande analys dessa artiklar innehåller är tämligen begränsad,38 även om den parallella publiceringen kan ses som en jämförelse i sig. En mera omfattande jämförande analys genomfördes år 1962 i verket Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart, som hade sin bakgrund i ett år 1961 i Heidelberg anordnat kollokvium för diskussion av det konstitutionella dömandet i samtiden. Frede Castberg rapporterade för både Norge och Danmark, medan Nils Herlitz rapporterade för Sverige och Paavo Kastari för Finland.39 På nordiskt plan behandlades lagprövningen vid det nordiska juristmötet år 1966,40 där Island och Finland kom att framstå som två motpoler. Vid 1993 års juristmöte diskuterades domarnas lojalitet med lagstiftaren i ett EGrättsligt perspektiv. År 1986 gjorde Eivind Smith en nordisk jämförelse vid en internationell konferens om lagprövningen.41 Slutligen har Robert Kessel i sin doktorsavhandling ur tysk synvinkel jämfört lagprövningen i Danmark, Norge och Sverige.42 Också rättshistoriskt inriktade arbeten om lagprövningen finns. Israel Myrberg behandlade år 1930 i sin juridiska doktorsavhandling om statstjänstemäns oavsättlighet43 den svenska lagprövningsrätten såväl ur ett rättshistoriskt perspektiv som beträffande gällande rätt, och avhandlingen innehåller även som appendix en komparativ studie om lagprövningen i Norden.44 Dåvarande fil.kand., sedermera professor, Jörgen Westerståhl har i en bilaga till betänkandet från den av Herbert Tingsten ledda utredningen om tillägg av en rättighetskatalog till 16 § regeringsformen utrett domstolarnas 37 Frede Castberg, Rafael Erich, Poul Andersen och Halvar G. F. Sundberg, ”Domstolarnas befogenhet att åsidosätta grundlagsstridiga lagar” i StvT1930, s. 317-384. 38 Se främst Castberg 1930 s. 330. 39 Frede Castberg, ”Verfassungsgerichtsbarkeit in Norwegen und Dänemark”, Nils Herlitz, ”Verfassungsgerichtsbarkeit in Schweden” och Paavo Kastari, ”Verfassungsgerichtsbarkeit in Finnland” i Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart.Internationales Kolloquium veranstaltet vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Heidelberg 1961, Köln/Berlin 1962, s. 417-438, 489-505 resp. 198-229. 40 Förhandlingarna vid det 24 nordiska juristmötet i Stockholm 1966, s. 240-263 och bilaga 9. 41 Eivind Smith, ”Pays Scandinaves” i Le Contrôle Juridictionnel des Lois. Légitimité, Effectivité et Développements Récents, Paris 1986, s. 225-282. 42 Kessel 2011. 43 Israel Myrberg, Om statstjänstemäns oavsättlighet. En rättsdogmatisk undersökning, Uppsala 1930. 44 Israel Myrberg, ”Översikt över utländsk, särskilt skandinavisk, rätt ifråga om domstols befogenhet att ingå i prövning av grundlagsenligheten av innehållet i utfärdade lagar och författningar” i densamme, Om statstjänstemäns oavsättlighet. En rättsdogmatisk undersökning, Uppsala 1930, s. 193-215.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=