RB 61

36 Av resonemanget ovan följer därför möjligen att fsv. l^ender, adj., ’sominnehar län’^ i förbindelsen Icender maper, i YVgL faller utanför. Stammen land förekommer i simplex sombeteckning för IMMOBILEGENDOMendast två gånger i denna lag, båda gångerna i en allittererad formel. Uttrycket launder maper är i YVgL beteckning för en kunglig troman eller vasall. Associationen till landstörs också av ordenl^en »län, förläning’ och Icensmaper», länsman, konungens tjenstman, hvilken bodde på en kungsgård’ SSGL 1 Glossaria. Utanför faller möjligen också t.ex. forndanskt landbo ’arrendator, landbo’. Forndanskt land förekommer inte i simplex som beteckning för IMMOBIL EGENDOM. Däremot förekommer betydelsen ’land, jord )( hav’, och möjligen också - liksomi nusvenskan - ’avgränsat stycke jord’ t.ex. i sammansättningen öresland, ’jordstycke av öres värde’. Möjligen har man därför associerat förleden land- i landbo till dessa betydelser. I fall somdessa är jag hänvisad till analys efter betydelse - då ofta liktydigt med prototypiskt semantiskt innehåll - som subsidiär princip. Accepterandet av denna subsidiära princip är ju i själva verket en förutsättning för att kunna fånga upp material innehållande obsoleta betydelser. Användningen av termernasammansättning och avledning i undersökningen tarvar ett förtydligande. Så sägs t.ex. att excerpering har gjorts av belägg på beteckningar även när de förekommer i sammansättning och avledning. Det bör då observeras att därmed inte är sagt att beteckningen i sig är ett simplex. Ofta nog är nämligen beteckningen i sig en sammansättning, t.ex. lösörar, pl., bof^e, fjdrlutir, pl., osv. Beteckningen kan emellertid också vara en förbindelse, t.ex. lösir örar, pl. När det i undersökningen talas ombelägg i sammansättning, avledning eller fast förbindelse, så avses därför med detta att hela beteckningen har anträffats i sammansättning osv. (se även Fria och bundna belägg, nedan). Som exempel på sammansättningar till en sammansatt beteckning kan då nämnas lösöraköp ’köp av mobil egendom’ och lösörapanter ’pant bestående av mobil egendom’. 3.2.10. Fria och bundna belägg De belägg på beteckningar som excerperas är i princip av två olika slag. Den ena kategorien består av lexikaliska enheter där var och en ensamutgör en beteckning. En sådan enhet är ofta, men inte alltid ett simplexord, t.ex./^e, land, eghn, örar, pl. Ibland kan enheten i stället vara en sammansättning, t-en.fjdrlutir, pl., lausafé, lösörar, pl., ^ghodelar, pl., eller enfast förbindelse, dvs. vad som ^ SSGL 13. Det förefaller som om Schlyter uppfattar ordet som en avledning av fsv. Ixn ’län, förläning åt en högre eller lägre ämbetsman’. Riktigare torde vara att uppfatta det som identiskt med fvn. lendr i lendr madr »’betegnelse for rigets hoieste, verdslige stand, saaledes kaldte, fordi de modtog landat veizlu konongs-» NGL 5, s. 396 f.; jfr äv. Ruthström2000, s. 407 ff. med där anförd litteratur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=