RB 61

17 Med vissa reservationer gäller detta f.ö. även de underordnade begreppen IMMOBIL resp. MOBIL EGENDOMi fråga omförhållandena under medeltiden. Att begreppsstrukturen emellertid dessförinnan - under vikinga- och vendeltid - torde ha varit en annan, kommer att framgå av den fortsatta framställningen. 3.1.2. Nuspråklig och fornspråklig undersökning I en nuspråklig studie kan ett begreppsfält intuitivt avgränsas och de inomfältet fallande lexemen analyseras och redovisas i matrisform. Den analyserande kan hela tiden rådfråga sin egen - eller någon till samma språkgemenskap hörande annan persons - språkkänsla. I en fornspråklig studie ställer sig uppgiften självfallet annorlunda. Språkkänslan kan endast styckevis ersättas av vetande inhämtat ur lexikon. Även i bästa fall förblir ett lexikon en dålig ersättare för språkkänslan. Utgångspunkten för en fornspråklig studie måste i stället bli att inomramen för ett identifierbart begreppsfält och utifrån tillräcklig kontext inventera beståndet av källställen innehållande en lexikalisk enhet, en lex, vars semantiska innehåll eller funktion i syntagmet överensstämmer med det för studium valda begreppsfältet. Nästa steg är att fördela källställena på representerade lexem och slutligen att redovisa dessa. I en vanlig typ av undersökningar registrerar man de lexem som förekommer inom fältet, även om de inte har alla semantiska komponenter gemensamma. De redovisas då i en matris med angivande av vilka semantiska komponenter somkunnat beläggas hos varje redovisat lexem. Denna undersökning skiljer sig från den angivna typen genomatt jag inom den angivna ramen, fältet, enbart registrerar källställen innehållande lexer som till sin semantiska funktion i sin respektive kontext (direkt eller indirekt) helt överensstämmer med varandra (är kongruenta) och somtäcker (eller representerar) hela begreppsfältet. Syftet är m.a.o. att få fram de ord och uttryck somi de redovisade beläggen har kongruent representation. Detta innebär inte utan vidare att det enskilda ordets eller uttryckets användning utgör en verklig betydelse hos detta. Än mindre innebär det att de registrerade orden måste vara synonyma, dvs. till sitt hela betydelseomfång överensstämmande. 3.1.3. De nödvändiga semantiska komponenterna Låt oss då först intuitivt analysera det nuspråkliga ordet egendom i dess semantiska komponenter. Jag vill här framhålla att denna analys endast rör sig på det språkliga planet. Vad sominnefattas i det rättsliga begreppet går jag inte in på här (jfr Malmströmunder 1.1.2.).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=